VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1087/VPCP-KTTH
V/v xử lý đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tổng công ty Thép Việt Nam.

Về đề nghị của Tổng công ty ThépViệt Nam tại công văn số 123/VNS-TCTK ngày 10 tháng 02 năm 2014 về việc thu xếpvốn bổ sung cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty cổ phần Gang thépThái Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chủ trì họp giảiquyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

(Xin gửi bản chụp công văn số 123/VNS-TCKT của TCT Thép nêu trên đến Bộ Công Thương)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, ĐMDN, TH, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng