TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10870/CT-TTHT
V/v Gia hạn nộp thuế TNDN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế
Địa chỉ: 50 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Q.1
MST: 0301481089

Trả lời văn bản số 168/CV – ITC ngày18/10/2011 của Công ty về gia hạn nộp thuế TNDN, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1, Điều 3, ChươngI Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ về trợ giúp phát triển doanhnghiệp nhỏ và vừa:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sởkinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp:siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổngtài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số laođộng bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:

Quy mô

Khu vực

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 200 người

từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

từ trên 200 người đến 300 người

II. Công nghiệp và xây dựng

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 200 người

từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

từ trên 200 người đến 300 người

III. Thương mại và dịch vụ

10 người trở xuống

10 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 50 người

từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

từ trên 50 người đến 100 người

- Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Thông tưsố 52/2011/TT-BTC ngày 04/7/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Quyết địnhsố 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giahạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khókhăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

“ Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giahạn nộp thuế quy định tại khoản này là doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặclao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Số vốn làm căn cứ xác định doanhnghiệp được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 là số vốn được thể hiệntrong Bảng cân đối kế toán lập ngày 31 tháng 12 năm 2010 của doanh nghiệp. Trườnghợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 thì sốvốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp năm 2011 là số vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

Số lao động bình quân năm được xácđịnh trên cơ sở tổng số lao động sử dụng thường xuyên (không kể lao động có hợpđồng ngắn hạn dưới 3 tháng) tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010 tại doanhnghiệp. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 thìsố lao động bình quân làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạnnộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 là số lao động được trả lương, trả côngcủa tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu trong năm 2011 không quá 300 người(đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng) vàkhông quá 100 người (đối với khu vực thương mại và dịch vụ)...”.

“ ...Số thuế thu nhập doanh nghiệpđược gia hạn tại khoản này không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ cáchoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán,xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụđặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩutheo quy định tại Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởngBộ Công thương về việc ban hành danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhậpkhẩu...”.

Trường hợp của Công ty theo trìnhbày là Công ty có 40% vốn của Công ty TNHH một thành viên Vàng Bạc Đá Quý SàiGòn và không thuộc doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt hoạt động tronglĩnh vực thương mại dịch vụ nếu có tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản đượcxác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2010từ 50 tỷ đồng trở xuống hoặc tổng số lao động sử dụng thường xuyên (không kể sốlao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 03 tháng) tính đến hết ngày 31/12/2010 tạidoanh nghiệp từ 100 người trở xuống (xác định theo tiêu chí của ngành thươngmại ,dịch vụ ) thì thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp năm 2011.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
Như trên
Phòng KT 3;
- Phòng PC;
Lưu: VT, TTHT
2294 - 178189/11 mthu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh