BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 10876/TCHQ-TXNK
V/v: Ghi nhận vướng mắc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6079/HQHP-TXNK ngày 11/08/2014 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc hoàn thuế xuất khẩu đối với lô hàng gỗ hương xẻ của Công ty CP Đầu tư Quốc tế Việt Nam tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị liên quan về việc hoàn thuế đối với lô hàng gỗ của Công ty CP Đầu tư Quốc tế Việt Nam trước khi trình Bộ Tài chính phê duyệt. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân