TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10877/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Posco ICT Việt Nam
Địa chỉ: 604A Diamond Plaza, số 34, đường Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0312508977

Trả lời văn bản ngày 10/12/2013 của Công ty về thuếthu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa, Cục Thuế TP cóý kiến như sau:

Căn cứ Tiết g.5 Khoản 2g Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụnglao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức nhưtrực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữaăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhậpchịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế củacá nhân.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nướcvà các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, cácHội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối vớicác doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơnvị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mứcáp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.”

Trường hợp Công ty theo trình bày có cấp phiếu ăngiữa ca cho các nhân viên công trường thì khoản tiền dưới hình thức này khôngtính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
3414_316261 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga