BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1088/TCHQ-GSQL
V/v tiêu hủy phế liệu, phế phẩm

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 2365/HQLA-NV ngày 26/12/2013 của Cục Hảiquan tỉnh Long An phản ánh vướng mắc khi tiêu hủyphế liệu, phế phẩm (bao gồm nguyên phụ liệu bị hư hỏng tạo thành phế liệu, phếphẩm) của loại hình NSXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về giám sát hải quan đối với tiêu hủyphế liệu, phế phẩm: Đề nghị Cục Hải quan Long An căn cứ quy định tại khoản 5Điều 39 Thông tư 128/2013/TT-BTC để thực hiện.

2. Về chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm:

Căn quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu,Thuế nhập khẩu, Điều 1, Điều 2, Điều 3 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP và điểm d.3khoản 5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC theo đó:

- Phần phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức không phải chịu thuế nhậpkhẩu khi tiêu hủy. Trường hợp còn giá trịthương mại, người nộp thuế bán tiêu thụ phần phế liệu, phế phẩm này trên thịtrường thì cũng không phải chịu thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp các loạithuế khác như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quyđịnh,

- Phần phế liệu, phế phẩm không nằm trong định mức phải nộp thuế nhậpkhẩu, các loại thuế khác, tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có), theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để ph/hợp);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh