BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1088/TCHQ-TXNK
V/v: thời hạn nộp thuế phí bản quyền, phí giấy phép

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Vinataba - Philip Morris.
(Đ/c: Cây số 8, Quốc lộ 1, Phường Ba Láng,Quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ).

Trả lời công văn số 642/VPM-KT ngày 02/10/2014 củaCông ty TNHH Vinataba - Philip Morris kiến nghị vướng mắc về thời hạn nộp thuếnhập khẩu liên quan đến phí bản quyền và phí giấy phép quy định tại Điểm 1.2.5.4 Điều 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC ,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp thu kiến nghị của Công ty, Tổng cục Hải quanđã báo cáo Bộ Tài chính xem xét quy định rõ thời hạn nộp tiền thuế của phí bảnquyền, phí giấy phép tại Thông tư thay thế Thông tư 128/2013/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHHVinataba- Philip Morris biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái