BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1088/TCT-DNL
V/v Chính sách thuế Giá trị gia tăng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế Hà Nội

BộTài chính nhận được công văn số 32229/CT-HTr ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Cụcthuế Hà Nội xin ý kiến về vướng mắc của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn Việt Nam (Agribank). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 8/3/2012 của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài.

-Căn cứ Điều 106, Luật số 47/2010/QH12 của Quốc hội, luật các tổ chức tín dụng,ngày 16 tháng 6 năm 2010:

“Ngânhàng thương mại được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liênquan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quyđịnh của Ngân hàng Nhà nước”.

-Căn cứ vào khoản 8, Điều 4, Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 quy định đốitượng không chịu thuế GTGT:

“-Cho vay:

-Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;

-Bảo lãnh ngân hàng;

-Cho thuê tài chính;

-Phát hành thẻ tín dụng;

-Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng đượcphép thực hiện thanh toán quốc tế;

-Các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật.”

-Căn cứ công văn số: 1551/TTg-KTTH ngày 26 tháng 9 năm 2012 về việc thuế giátrị gia tăng đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tíndụng:

“Căncứ quy định tại Khoản 5 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng: Điểm a Khoản 5 Điều1 Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ thì các hoạtđộng tín dụng ngân hàng pháp luật cho phép tồn tại (bao gồm: Luật các tổ chứctín dụng, Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Luật Dân sự) hoặc hoạt động mangtính chất tín dụng, ngân hàng mà pháp luật không cấm thì thuộc diện không chịuthuế giá trị gia tăng…”

-Căn cứ khoản 4 Điều 3 Chương I Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giátrị gia tăng năm 2008 quy định:

“a)Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: cho vay, chiết khấu công cụ chuyểnnhượng và các giấy tờ có giá khác: bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hìnhthức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật do các tổ chức tài chính,tín dụng tại Việt Nam cung ứng” thuộcđối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căncứ vào các quy định trên, hoạt động nhận ủy thác của đơn vị khác và thực hiệncho vay, thu nọ gốc, lãi, quản lý khoản vay để hưởng phí ủy thác, không chịurủi ro tín dụng trên cơ sở hợp đồng thuộc hoạt động tín dụng của Ngân hàng đãquy định trong Luật các tổ chức tín dụng. Do vậy, Tổng cục Thuế đồng ý với ýkiến trả lời của Cục thuế Hà Nội về việc trả lời kiến nghị của Ngân hàng Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

+Hoạt động này (bao gồm cả phí ủy thác) mang tính chất tín dụng.

+Nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng thuộc lĩnh vực được Ngânhàng Nhà nước Việt Nam quy định và hoạt động này thuộc hình thức cấp tín dụngkhác theo quy định của pháp luật.

+Hoạt động nhận ủy thác thực hiện cho vay trên cơ sở thỏa thuận tại hợp đồngnhận ủy thác và ủy thác cho vay, thu nợ gốc, lãi, quản lý khoản vay và hưởngphí ủy thác của Ngân hàng Agribank thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng NN&PTNTVN;
- Vụ CS, PC - KK;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn