THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1088/TTg-KTTH
V/v xử lý vốn thực hiện Dự án của tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Xét đề nghị củaĐoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 690/ĐĐBQH ngày 09 tháng 6năm 2014; ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3312/BKHĐT-KTNN ngày 28tháng 5 năm 2014), Tài chính (văn bản số 7990/BTC-ĐT ngày 17 tháng 6 năm 2014),Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 1943/BNN-KH ngày 17 tháng 6 năm2014) về việc bổ sung vốn cho Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn giaiđoạn 2 (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ngânsách trung ương hỗ trợ 100% vốn đầu tư Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơngiai đoạn 2 như ý kiến các Bộ nêu trên.

2. Các Bộ: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính thực hiện việc bổ sung vốn kế hoạch vốn năm 2014 vànăm 2015 cho tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện Dự án theo đúng ý kiến chỉ đạo củaThủ tướng tại Thông báo số 231/TB-VPCP ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Văn phòngChính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTN, TKBT, TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng