TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10880/CT-TTHT
V/v: Sử dụng hóa đơn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Ichiban
Địa chỉ: Cụm 5-4 đường M14-KCN Tân Bình mở rộng, Quận Bình Tân
Mã số thuế: 0302402435

Trả lời văn thư số 02- 13/ICB ngày 10/12/2013 củaCông ty về sử dụng hóa đơn bán hàng, Cục thuế TP.HCM có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013) quyđịnh đối tượng áp dụng:

“1. Người bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, gồm:

a) Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam kinh doanh bánhàng hoá, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc bán ra nước ngoài;

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh bánhàng hoá, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bánhàng ra nước ngoài;

c) Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức,cá nhân nước ngoài không kinh doanh nhưng có bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ tạiViệt Nam.”

Tổ chức, cá nhân khi tiến hành hoạt động kinhdoanh phải thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và sử dụng hóa đơn theoquy định của pháp luật.

Theo trình bày của Công ty về trường hợp cá nhânkhông có giấy phép đăng ký kinh doanh muốn làm nhà phân phối bán hàng hóa choCông ty nhưng không sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa là không đúng quy định.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết và thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 1;
- Lưu: HC, TTHT.
- 3402-316138/2013 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga