TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10882/CT-TTHT
V/v: Kê khai Thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Seamec Việt Nam
Địa chỉ: Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312454496

Trả lời văn bản số 04/2014/CV-SMVN ngày 21/11/2014 củaCông ty về việc kê khai Thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luậtquản lý thuế quy định:

“Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanhxây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sảnngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, màkhông thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộpthuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàngvãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồsơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắpđặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cụctrưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xâydựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoạitỉnh.

Ví dụ 18:

- Công ty A có trụ sở tại Hà Nội, ký hợp đồng vớiCông ty B chỉ để thực hiện tư vấn, khảo sát, thiết kế công trình được xây dựngtại Sơn La mà Công ty B là chủ đầu tư thì hoạt động này không phải hoạt độngkinh doanh xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện khai thuế GTGT đốivới hợp đồng này tại trụ sở chính tại Hà Nội, không phải thực hiện kê khai tạiSơn La.

- Công ty A có trụ sở tại Hà Nội, ký hợp đồng vớiCông ty C để thực hiện công trình được xây dựng (trong đó có bao gồm cả hoạt độngkhảo sát, thiết kế) tại Sơn La mà Công ty C là chủ đầu tư thì Công ty A thực hiệnkhai thuế GTGT xây dựng vãng lai đối với hợp đồng này tại Sơn La.

...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có trụ sở tạiTP. Hồ Chí Minh, ngày 13/11/2014 ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuậttrên bản vẽ cho dự án xây dựng nhà máy Settsu Carton Việt Nam tại Khu công nghiệpLong Đức, Đồng Nai thì hoạt động này không phải là hoạt động kinh doanh xây dựng,lắp đặt ngoại tỉnh. Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT đối với hợp đồng này chocơ quan thuế quản lý trụ sở chính Công ty (Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh), không phảithực hiện kê khai thuế GTGT vãng lai tại Đồng Nai.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
;
- Phòng KT 2;

- Lưu: HC, TTHT
.
3924 - 304310
(24/11/2014)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga