TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10882/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 708, Lầu 7, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM
MST: 0302960630

Trả lời văn bản số 001/GSW-2013 ngày 09/12/2013của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

+ Tại điểm đ.2 và điểm đ.3.2 Khoản 2 Điều 2 quyđịnh thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền luơng, tiền công bao gồm:

“đ.2) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc khôngbằng tiền ngòai tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà ngườinộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

...

Khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểmkhông bắt buộc khác, tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện do người sử dụng laođộng mua hoặc đóng góp cho người lao động đối với những sản phẩm bảo hiểm cótích lũy về phí bảo hiểm.

...

đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cánhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nộidung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phídịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người laođộng thì không tính vào thu nhập chịu thuế.”

+ Tại Khoản 6 Điều 7 quy định căn cứ tính thuếđối với thu nhập chịu thuế từ tiền luơng, tiền công như sau:

“Căn cứ tính thuế đối với tiền tích lũy mua bảohiểm không bắt buộc, tiền tích lũy đóng quỹ hưu trí tự nguyện là khoản tiền phítích luỹ mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền tích luỹđóng góp quỹ hưu trí tự nguyện, do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp chongười lao động và tỷ lệ khấu trừ 10%.

Trước khi trả tiền bảo hiểm, tiền lương hưu chocá nhân, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện có tráchnhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích luỹ, tiền tích lũyđóng góp quỹ hưu trí tự nguyện tương ứng với phần người sử dụng lao động muahoặc đóng góp cho người lao động từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.”

Căn cứ Khoản 2.5 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Các khoản chi không được trừ khi xác định thunhập chịu thuế TNDN:

...

2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng chongười lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Các khoản tiền thưởng, tiền mua bảo hiểm nhânthọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức đượchưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tậpthể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng doChủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tàichính của Công ty, Tổng công ty.”

Căn cứ quy định trên, khoản tiền phí mua bảohiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn cho nhân viên (là những sản phẩm bảo hiểmkhông có tích lũy về phí bảo hiểm) do người sử dụng lao động đóng cho người laođộng thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động và không đượctính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN của Công ty.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT2
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
3445-315907/2013-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga