TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10884/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH 3M Việt Nam
Địa chỉ: 77 Hòang Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
Mã số thuế: 0311268306

Trả lời văn bản số 0312/2013/CV /HR ngày12/12/2013 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quyđịnh thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm:

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiềnngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuếđược hưởng dưới mọi hình thức:

...

đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhântrong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dungchi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụkhông ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thìkhông tính vào thu nhập chịu thuế.”

Trường hợp Công ty trình bày có mua phiếu quà tặngcho nhân viên nhân dịp sinh nhật thì khoản chi này phải tính vào thu nhập chịuthuế TNCN của người lao động.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT2
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
3491-23317/2013-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga