VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Chủ trương bồi thường, hỗ trợ hộ tái định cư của huyện Quỳnh Nhai chưa được giao đủ đất sản xuất theo hạn mức quy định
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (công văn số 191/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2013); ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 16811/BTC-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013), Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (công văn số 4336/BNN-KTHT ngày 05 tháng 12 năm 2013), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10149/BKHĐT-KTNN ngày 17 tháng 12 năm 2013) về việc chủ trương bồi thường, hỗ trợ hộ tái định cư của huyện Quỳnh Nhai chưa được giao đủ đất sản xuất theo hạn mức quy định, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì rà soát việc bố trí đất sản xuất nông nghiệp cho số hộ tái định cư nêu tại văn bản số 191/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; đồng thời cùng với tỉnh Sơn La lập phương án thực hiện việc bố trí đủ đất sản xuất nông nghiệp theo quy định để bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất lâu dài của đồng bào. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ:KTTH, V.III TH;
- Lưu: VT, KTN (3).Lĩnh
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Hữu Vũ