BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1089/BYT-MT
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nghị quyết s 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; ngày 13/11/2018 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 6847/QĐ-BYT về phê duyệt Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án truyền thông về vệ sinh và nước sạch nông thôn) và Quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 24/12/2018 về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch ứng phó với BĐKH của ngành y tế). Đồng thời, Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030. Để tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trên, Bộ Y tế kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với: Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030” ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính ph

- Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch chăm sóc nâng cao sức khỏe người lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 và đảm bảo các điều kiện cần thiết để trin khai kế hoạch trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030.

- Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành/đơn vị có liên quan xây dựng và tng hợp kế hoạch hằng năm và giai đoạn của địa phương; trên cơ sở đó b trí kinh phí thực hiện các hoạt động chăm sóc nâng cao sức khỏe người lao động phòng chng bệnh nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện và định kỳ hằng năm báo cáo về Bộ Y tế (qua Cục Quản lý môi trường y tế) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính ph theo quy định.

2. Đi với: Đề án truyền thông về vệ sinh và nước sạch nông thôn

- Ch đạo xây dựng và phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoặc lồng ghép các nội dung truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương;

- Ch đạo S Y tế ch trì phối hợp với các Sở ban ngành, chính quyền các cấp và tổ chức chính trị xã hội xây dựng và tchức triển khai Kế hoạch của tỉnh, thành phố;

>> Xem thêm:  Nghị quyết là gì ? Cách thức soạn thảo nghị quyết

- Bố trí ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất đ triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn tại địa phương.

3. Đối với: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) của ngành y tế tại địa phương; bố trí đ ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm phòng ngừa và giảm thiểu các vấn đề sức khỏe do tác động của BĐKH, thời tiết cực đoan và thiên tai.

- Tăng cường sự phối hp hiệu quả giữa ngành Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong triển khai các giải pháp tổng thể ứng phó với BĐKH và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại địa phương.

- Đưa các nội dung, chỉ tiêu về bảo vệ sức khỏe trước tác động của BĐKH vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực và phi hợp liên ngành nhằm thông tin, truyền thông, vận động người dân chủ động bo vệ sức khỏe, ứng phó với BĐKH.

- Ch đạo kiểm tra giám sát, báo cáo tiến độ và kết qu việc thực hiện Kế hoạch ứng phó với BĐKH của ngành y tế tại địa phương cho Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- Đ/c Bộ trưng (đ b/c);
- Các Đ/c Thứ trưng (để biết);
- S: Y tế, LĐTBXH, TN-MT của tnh, TP (đ biết);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

>> Xem thêm:  Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mới nhất năm 2022