TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1089/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2776/HQHCM-GSQL ngày 30/7/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh liên quan đếnvướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E11470ZC22010341 ngày 26/3/2011, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu hồsơ gửi kèm công văn trên thấy rằng C/O mẫu E số tham chiếu E11470ZC22010341ngày 26/3/2011 được cấp trong trường hợp có hóa đơn bên thứ ba. Theo đó, căn cứquy định tại khoản 10, Phụ lục 3 về mẫu C/O (phần overleaf notes) Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thì tại ô số 7 không ghi têncông ty phát hành hóa đơn và tại ô số 13 không đánh dấu vào mục "ThirdParty Invoicing" là không đúng với quy định. Do vậy, cơ quan Hải quankhông có cơ sở xem xét chấp nhận C/O mẫu E trên.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn