BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1089/LĐTBXH
Về việc sửa đổi thủ tục hồ sơ xét hưởng trợ cấp mất sức lao động và hưu trí cô đơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1996

 

CÔNG VĂN

SỐ 1089/LĐ-TBXH NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 1996 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THỦ TỤC HỒ SƠ XÉT HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG VÀ HƯU TRÍ CÔ ĐƠN

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

Theo báo cáo của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, hiện nay hầu hết các địa phương đã thực hiện bàn giao toàn bộ hồ sơ của đối tượng hưởng Bảo hiểm xã hội từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sang cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố quản lý. Vì vậy, thể theo đề nghị của các địa phương nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung quy định thủ tục hồ sơ trợ cấp tại tiết b và c, điểm 3 Mục IV của Thông tư số 01/LĐ-TBXH-TT ngày 30/1/1996 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 như sau:

1. Tiết b bổ sung thêm: nơi cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bàn giao thì Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ vào hồ sơ của đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp để xem xét và quyết định cho đối tượng hưởng lại trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không phải lập danh sách các đối tượng này gửi Bảo hiểm xã hội).

2. Tiết c bổ sung thêm: đối với người hưu trí cô đơn sống ở xã, phường cần làm đơn có xác nhận về hoàn cảnh gia đình của Uỷ ban nhân dân xã, phường đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố xem xét. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm giải quyết trợ cấp (Đối tượng không phải gửi đơn về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở không phải lập danh sách của các đối tượng này).

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)