TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1089/TCHQ-GSQL
V/v: Báo cáo văn bản của UBND địa phương không phù hợp với quy định pháp luật

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, một số UBND tỉnh, TP ban hành văn bản không phù hợp với quy định hiện hành về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan các tỉnh, TP cần tham mưu giúp UBND địa phương trong việc ban hành văn bản liên quan đến chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Trường hợp UBND địa phương ban hành văn bản không phù hợp với chính sách quản lý về hoạt động xuất nhập khẩu và pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải thực hiện đúng các quy định pháp luật, đồng thời phải báo cáo kịp thời với Tổng cục để báo cáo Bộ Tài chính phối hợp với UBND địa phương trao đổi, giải quyết.

2. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, TP rà soát lại văn bản của UBND địa phương ban hành nói trên từ 01/01/2005 đến nay đang có hiệu lực thi hành, nếu có văn bản nào ban hành không phù hợp, yêu cầu báo cáo về Tổng cục.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, TP biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu