BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1089 TCT/NV1
V/v hạch toán doanh thu tính thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 28454 CT/HTr ngày 3/12/2002 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hạch toán doanh thu và tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ tư vấn, thiết kế xây dựng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 4 Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: Các tổ chức, cá nhân khi bán hàng hoá, dịch vụ thu tiền hoặc trao đổi sản phẩm đều phải lập và giao hoá đơn hợp pháp cho khách hàng; Căn cứ các quy định về giá tính thuế, kê khai nộp thuế GTGT tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì:

Hoạt động tư vấn, thiết kế xây dựng được căn cứ vào thời điểm sản phẩm hoàn thành bàn giao (là thời điểm mua, bán hàng hoá, dịch vụ) để lập hoá đơn và kê khai tính thuế GTGT. Trường hợp sản phẩm được bàn giao từng phần theo giá trị công việc được hai bên chấp nhận thì bên nhận thầu tư vấn, thiết kế và lập hoá đơn GTGT theo giá trị chấp nhận từng lần để hạch toán doanh thu, tính và kê khai nộp thuế GTGT. Trường hợp khách hàng ứng trước một khoản tiền theo thoả thuận nhưng chưa có sản phẩm, khối lượng công việc hoàn thành bàn giao thì đơn vị chưa phải lập hoá đơn, hạch toán vào doanh thu và kê khai nộp thuế GTGT đối với khoản tiền tạm ứng. Khi có khối lượng công việc hoàn thành bàn giao cho khách hàng, đơn vị phải lập hoá đơn, hạch toán doanh thu và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định (kể cả trường hợp chưa được thanh toán tiền).

Tổng cục Thuế trả lời để C Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc