BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1089/TM-ĐB
V/v ý tưởng về Cộng đồng kinh tế ASEAN

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại Giao
- Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
(Viện Kinh tế học)
- Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 899/VPCP-TCQT đề ngày 3/03/2003 tại điểm 2, Bộ Thương mại gửi kèm theo đây các tài liệu: (i) Tầm Nhìn 2020; (ii) Chương trình hành động Hà Nội; (iii) Lộ trình hội nhập của ASEAN; (iv) Báo cáo nghiên cứu tính cạnh tranh của Mc.Kinsey để Quý cơ quan cùng phối hợp nghiên cứu “ý tưởng về Cộng đồng kinh tế ASEAN” (AEC).

Để triển khai ý tưởng trên, ASEAN đã thành lập Nhóm đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN gồm đại diện là cấp Thứ trưởng của các nước (Thứ trưởng Lương Văn Tự là đại diện của Việt Nam) và nhóm này đã họp Phiên đầu tiên vào ngày 7-8/03/2003 tại Băng cốc, Thái lan. Tại cuộc họp, Thái Lan đã đưa ra tài liệu về các mô hình hội nhập kinh tế để các nước lựa chọn một mô hình thích hợp cho ASEAN nhưng các nước chưa có ý kiến cụ thể. Bộ Thương mại cũng gửi kèm tài liệu này để Quý cơ quan tham khảo và có ý kiến bình luận, gửi cho chúng tôi trước ngày 31/3/2003 để có thể tổng hợp quan điểm của Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự