ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1089/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Chương trình đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Hà Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, các tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh;
- Các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố;
- Các Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chương trình số 65-CTr/TUngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về việc đẩymạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Với mục tiêu đạt kết quả cao nhấttheo mục đích, yêu cầu nội dung Chương trình số 65-CTr/TU ngày 18/4/2013 củaBan chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ĐàmVăn Bông chỉ đạo:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, banngành, các tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện/thành phố;Giám đốc các Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệmthực hiện quán triệt, triển khai nghiêm túc nội dung Chương trình của Ban chấphành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới từng Đảngviên, công chức, viên chức, cán bộ của đơn vị mình; Chủ tịch UBND cáchuyện/thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệmphối hợp cùng UBMT Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể cùng cấp tổ chức tuyêntruyền, phổ biến Chương trình này tới nhân dân các dân tộc trên địa bàn các xã,phường, thị trấn thực hiện.

2. Giao cho sở Văn hóa, thể thao Dulịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban ngành và UBND cáchuyện/thành phố rà soát lại nội dung chương trình, hình thức tổ chức các lễhội; công bố công khai những lễ hội và địa điểm tổ chức lễ hội hàng năm trênđịa bàn tỉnh, đảm bảo văn minh, lành mạnh, tiết kiệm an toàn và có hiệu quả.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên yêu cầuThủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện/thành phố nghiêm túc tổ chứctriển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTr. Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh (4);
- Như kính gửi (thực hiện);
- Đài PTTH, Báo HG (TT, tuyên truyền);
- UBND các huyện/TP (sao gửi các xã, TT);
- Hội DN và LM các HTX (sao gửi các DN, HTX);
- Lưu: VT, CV: NCTH.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông