BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 108TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Ninh Bình;
- Cục thuế tỉnh Quảng Trị;

Trả lời công văn số 651 CT/NV ngày 30/8/2002 của Cục thuế tỉnh Ninh Bình và công văn số 1173 CT/N ngày 2/10/2002 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị về vấn đề thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án sử dụng vốn ODA, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định số thuế GTGT được hoàn:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/200 và Thông tư số 41/2002/TT-BTC thì trường hợp chủ dự án hoặc nhà thầu chính của các dự án ODA thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT thì số thuế GTGT được hoàn bao gồm cả số thuế GTGT được khấu trừ theo tỷ lệ qui định tại điểm 1.2.b, mục III, phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC điểm 1.b, phần thứ IV Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 và mục 1 Thông tư số 116/2002/TT-BTC ngày 25/12/2002 của Bộ tài chính.

2. Về việc nhà thầu chính thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT nhưng đề nghị được khấu trừ đối với số thuế GTGT được hoàn:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC và Thông tư số 41/2002/TT-BTC thì nhà thầu chính thức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT để cung cấp cho các chủ dự án ODA và thực hiện hoàn thuế GTGT theo qui định hiện hành, không thực hiện kê khai và khấu trừ khi xác định thuế GTGT phải nộp.

Tổng cục thuế thông báo để các Cục thuế được biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến