BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 109/BXD-VLXD
V/v: công nhận dự án sản xuất dây chuyền thiết bị sản xuất vật liệu không nung là dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Công văn 109/BXD-VLXD công nhận dự án sản xuất dây chuyền thiết bị sản xuấtCông văn 109/BXD-VLXD công nhận dự án sản xuất dây chuyền thiết bị sản xuất

Kính gửi: Ban chỉ đạo Chương trình sản phẩmcơ khí trọng điểm.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 73/CV-TH /2011 ngày16/11/2011 của Công ty CP Chế tạo máy & SX Vật liệu mới Trung Hậu đề nghịđược xem xét và công nhận là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểmvới 2 loại sản phẩm là dây chuyền thiết bị sản xuất vật liệu không nung. Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Dây chuyền thiết bị sản xuất gạch bloc bê tông bọt và dâychuyền thiết bị sản xuất gạch ống - xi măng cốt liệu của Công ty CP Chế tạo máy& SX Vật liệu mới Trung Hậu là các dây chuyền thiết bị sản xuất vật liệuxây không nung.

Căn cứ vào Điểm a, Khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình pháttriển vật liệu xây không nung. Dự án sản xuất 2 loại sản phẩm trên của Công tyCP Chế tạo máy & SX Vật liệu mới Trung Hậu có thể được xem xét, công nhậnđể được hưởng các ưu đãi như các dự án thuộc Chương cơ khí trọng điểm.

Theo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Chương trình sản phẩmcơ khí trong điểm thì việc thẩm định, xem xét, công nhận thuộc thẩm quyền củaBan chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng kính chuyển Ban chỉ đạoChương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm kiểm tra, xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để B/C);
- Công ty CP Chế tạo máy & SX
Vật liệu mới Trung Hậu;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh