BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 109/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế nhập khẩu tàu cao tốc

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty TNHH SuperDong - Kiên Giang;
(khu phố 7, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Đông Dương, Phú Quốc, Kiên Giang)
- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 47/CV-2008 ngày18/12/2008 của Công ty TNHH tàu cao tốc SuperDong - Kiên Giang về việc khiếunại thu thuế đối với phương tiện vận tải thuỷ nhập khẩu để tạo tài sản cố địnhcủa Dự án khuyến khích đầu tư, sau khi xem xét báo cáo của Cục Hải quan tỉnhKiên Giang (công văn số 13/HQKG-NV ngày 07/01/2009), Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ;Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày16/3/2007 quy định xác định trị giá Hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫnmột số điều của Luật Đầu tư; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 hướngdẫn thực hiện xác định trị giá Hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu;tham khảo ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2409/BKH-KTCN ngày07/4/2008; trình bày của Công ty tại công văn số 47/CV-2008 ngày 18/12/2008, vàCục Hải quan tỉnh Kiên Giang công văn số 13/HQKG-NV ngày 07/01/2009, thì việcxử lý thuế nhập khẩu tàu cao tốc SuperDong 1 tạm nhập, tái xuất; sau đó khôngtái xuất mà nước ngoài bán lại cho Công ty TNHH tàu cao tốc SuperDong - KiênGiang để tạo tài sản cố định của Dự án ưu đãi đầu tư, thực hiện như sau:

- Công ty phải nộp thuế nhập khẩu theo giá thuê tàu (khôngphải là tổng trị giá tàu) cho thời gian tàu tạm nhập, tái xuất tại chỗ. Trườnghợp đã thu thuế theo tổng trị giá tàu thì tính lại thuế và hoàn thuế theo đúngquy định.

- Công ty được miễn thuế nhập khẩu tàu cao tốc SuperDong 1để tạo tài sản cố định của Dự án ưu đãi đầu tư khi tàu không tái xuất (nhậpkhẩu tại chỗ) mà nước ngoài bán lại cho Công ty theo đúng quy định tại khoản 6,Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006(Phụ lục I) của Chính phủ và Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế để tạo tàisản cố định đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với những Dự án cấp trước01/01/2006) hoặc Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế để tạo tài sản cố địnhdo doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan Hải quan (đối với những Dự án cấp từ01/01/2006). Trường hợp Công ty đã nộp thuế thì được hoàn lại thuế theo quyđịnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giangvà Công ty TNHH tàu cao tốc SuperDong - Kiên Giang được biết, thực hiện. Trongquá trình xử lý có vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để chỉđạo./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn