BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 109/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế DN sau chuyển đổi

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty CP TM Dệt may TP. Hồ Chí Minh
(96 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Q.1 Tp. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 01/TMDM ngày 28/12/2007 của Công ty Cổ phần Thương mại Dệt may thành phố HồChí Minh về việc xin được tiếp tục áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấphành tốt pháp luật thuế sau chuyển đổi. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

- Căn cứ khoản 4 Điều 55 Luật quản lýthuế số 78/2006/QH11 ;

- Căn cứ Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày14/06/2007 và Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu và thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thì:

Việc tổ chức lại doanh nghiệp khônglàm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Tuy nhiên, điềukiện để doanh nghiệp được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốtpháp luật thuế phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm 2.2,mục III, phần C - Thông tư 59/2007/TT-BTC và điểm 2.1, Phần A - Thông tư 112/2005/TT-BTCdẫn trên.

Theo các quy định trên, nếu Công tyThương mại Dệt may thành phố Hồ Chí Minh có mã số thuế: 0100100008005 trước đâytrong vòng 365 ngày đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định nêu trên thì Côngty Cổ phần Thương mại Dệt may thành phố Hồ Chí Minh hiện nay mã số thuế: 0305386118(được thành lập theo quyết định số 2597/QĐ-BCN ngày 27/7/2007 của Bộ Côngnghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thương mại Dệt may thànhphố Hồ Chí Minh thành Công ty Cổ phần Thương mại Dệt may thành phố Hồ Chí Minh)cũng được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuếtheo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơnvị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Túc