BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 6407/CT-TTHT ngày 30/11/2015 (kèm theo bản photo công văn số 4711/CT-TTHT ngày 13/8/2015) của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thu nhập được miễn thuế TNDN:

1. ...; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ởđịa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;...

a) Thu nhập từ trồng trọt (bao gm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trng thủy hải sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được miễn thuế quy định tại khoản này là thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bt, chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế (không bao gm trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp có mua lại sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản). Sản phẩm sơ chế được hướng dẫn tại các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trồng cao su được miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động trồng trọt, khai thác mủ tươi. Trường hợp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động trồng trọt, khai thác mủ tươi thì thu nhập miễn thuế được phân bổ theo tỷ lệ chi phí trồng trọt, khai thác mủ tươi trong tổng chi phí của toàn doanh nghiệp, hợp tác xã.”

Theo trình bày tại công văn số 4711/CT-TTHT ngày 13/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum: Trong năm 2014, tại địa bàn tỉnh Kon Tum có nhiều doanh nghiệp trồng cây cao su tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn vừa có thu nhập từ hoạt động khai thác mủ đông tạp (là loại mủ vét chén, một dạng mủ tươi chưa qua sơ chế) vừa có hoạt động khai thác mủ tươi đ chế biến thành cao su cấp hạng như SVR 3L, SVR 10 (sau đây gọi tắt là mủ cốm).

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp năm 2014, doanh nghiệp trồng cao su tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động trồng trọt, khai thác mủ tươi. Trường hợp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động trồng trọt, khai thác mủ tươi thì thu nhập miễn thuế được phân bổ theo tỷ lệ chi phí trồng trọt, khai thác mủ tươi trong tổng chi phí của toàn doanh nghiệp.

Từ kỳ tính thuế năm 2015 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn