VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 109/VPCP-KTTH
V/v thuế đối với Dự án thăm dò, khai thác và chế biến vàng của Công ty TNHH vàng Phước Sơn.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Vănphòng Chính phủ nhận được công văn số 4909/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin điềuchỉnh mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên đối với Dự ánthăm dò, khai thác và chế biến vàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn vàng PhướcSơn (công văn có gửi Bộ Tài chính).

TheoQuy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CPngày 03 tháng 12 năm 2007. Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xửlý và có văn bản trả lời cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng