UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1090/SXD-KT &VLXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP .

Bắc Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chínhphủ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở côngty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân vàcác tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 củaUBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 củaUBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tưvà xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tnh;

Căn cứ Công văn số 2885/UBND-XD ngày 30/10/2013 của Chủ tịchUBNDtỉnh về việc áp dụng mức lương tốithiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chínhphủ,

Để thống nhất và thực hiện tốt công tác quản lý chi phí xâydựng công trình theo chế độ tiền lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh quy địnhtại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ đối với các bộ đơn giá xây dựngcông trình đã được Sở Xây dựng quyết định công bố,Sở Xây dựng Bắc Giang hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình như sau:

I. Điều chỉnh dự toán xây dựng côngtrình:

Đối với dự toán xây dựng công trình lập theo các bộ đơn giáxây dựng công trình do Sở Xây dựng công bố kèm theo Công văn số 03/SXD-KTXDngày 07/01/2008 (Phần xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát); Đơn giá thí nghiệm vật liệu,cấu kiện và kết cấu xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 37/QĐ-SXD ngày18/5/2010, đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa công bố kèm theo Quyết địnhsố 131/QĐ-SXD ngày 01/12/2010 thực hiện điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

- Thành phố Bắc Giang; các huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang thuộc vùngIII: Mức lương tối thiểu là 1.800.000đ/tháng;

- Các huyện còn lại của tỉnh thuộc vùng IV: Mức lương tối thiểu là1.650.000đ/tháng.

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng lập theođơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (KNC) phù hợpvới mức lương tối thiểu vùng quy định tạiNghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.

Hệ số KNCxác định bằng mức lương tối thiểu vùngtheo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP chia cho mức lương tối thiểu tính trong tập đơngiá.

1.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

Mt=M +SCL1(i)

Mt: Chi phí máy thi công tại thời điểm lập dựtoán chi phí xây dựng;

M: Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lậptheo đơn giá xây dựng địa phương;

CL1(i): Chênh lệch chi phí máy thi công của loạimáy thi công thứ i.

CL1(i) = Cix (Gm(i)- Gc(i))

- Ci: Số ca máy của loại máy thi công thứ i;

- Gm(i): Giá ca máy thi công của loại máy thứ i trong Bảng giáca máy và thiết bị thi công ban hành theo Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày22/01/2013 của Sở Xây dựng Bắc Giang về việc Công bố Bảng giá ca máy và thiết bịthi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Gc(i): Giá ca máy của loại máy thi công thứ i được dùng đểxây dựng đơn giá trong tập đơn giá.

1.3. Một số chi phí khác tính bằng định mứctỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiệnhành của nhà nước.

2. Điều chỉnh chi phí nhân công trong chi phí khảosát:

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng xác địnhtheo mục 1.1.

3. Trường hợpdự toán xây dựng công trình lậptheo bộ đơn giá xây dựng cơ bản của Sở Xây dựng quyết định công bố đã điều chỉnhtheo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 củaChính phủ. Khi thực hiệnđiều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số103/2012/NĐ-CP thực hiện điều chỉnh như sau:

3.1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng, chi phínhân công trong dự toán chi phí khảo sátđã điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị đnh số 70/2011/NĐ-CP được nhân tiếp hệsố điều chỉnh tương ứng được xác định bằng hệ số điều chỉnh KNCtheomức lương tối thiểu vùng mới (xác định tại mục 1.1) chia cho hệ số điều chỉnhđã sử dụng để điều chỉnh theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

3.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

Mt=M +SCL2(i)

+ Mt: Chi phí máy thi công thời điểm lập dự toánchi phí xây dựng;

+ M: Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng đãđược điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số70/2011/NĐ-CP của Chính phủ;

+ CL2(i): Chênh lệch chi phí máy của loại máy thi công thứ i tại thời điểmthực hiện điều chỉnh với thời điểm tính theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP củaChính phủ.

CL2(i) = Cix (Gm(i) - Gđc(i))

- Ci: Số ca máy của loại máy thi công thứ i;

Gm(i): Giá ca máy thi công của loại máy thứ itrong Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành theo Quyết định số08/QĐ-SXD ngày 22/01/2013 của Sở Xây dựng Bắc Giang về việc Công bố Bảng giá camáy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Gđc(i): Giá ca máy của loại máy thi công thứ i được điều chỉnhtheo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chínhphủ.

II.Đối với dự toán xây dựng công trình lập theo các bộ đơngiá xây dựng công trình do Sở Xây dựngcông bố kèm theo Quyết định số 164/QĐ-SXD ngày 07/10/2013 (Phần Xây dựng), Quyếtđịnh số 165/QĐ-SXD ngày 07/10/2013 (Phần Khảo sát), Quyết định số 166/QĐ-SXDngày 07/10/2013 (Phần Lắp đặt) thì không được điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP (do các bộ đơn giá này đã được xây dựng dựa trên cơsở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP ).

III. Đối với các công trình đã lập đơngiá riêng hoặc bảng giá ca máy công trình với mức lương tối thiểu đã được Ngườicó thẩm quyền ban hành, căn cứ theo nguyên tắc, phương pháp điều chỉnh dự toáncủa hướng dẫn này để thực hiện điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng theoquy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính ph.

IV. Quy định áp dụng:

1. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểuvùng quy địnhtại Nghị định số103/2012/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng từ ngày 01/01/2013.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình doChủ đầu tư thực hiện, nhưng phải tuân theo quy định tại các Nghị định này vàkhông được vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

3.Đối với các dựán đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 củaChính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành,Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phínhân công, chi phí máy thi công (phn nhân công) theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định103/2012/NĐ-CP đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từngày 01/01/2013. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thìChủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

4. Đối với các khối lượng công việc thực hiện kể từ ngày 01/01/2013 thuộccác dự án, gói thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán nhưng chưathực hiện điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu vùng quy định tạiNghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ thì không được bổ sung quyết toán phầnchi phí nhân công theo Nghị định này.

5. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thànhtừ ngày 01/01/2013 theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định củanhà nước có liên quan.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư phảnánh về Sở Xây dựng xem xét, hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng QLĐT thành phố; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;
- LĐ Sở; Các phòng ban thuộc Sở;
- Lưu: VT, KT&VLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vi Thanh Quyền