BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1090/TCHQ-GSQL
V/v: xác định ngày xuất khẩu đối với hàng hóa được vận chuyển qua biên giới đất liền

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 3376/HQLS-GS QL ngày 19/12/2014 của Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn liên quan đếnvướng mắc về việc xác định ngày xuất khẩu đối với hàng hóa được vận chuyểnqua biên giới đất liền của lô hàng được cấpC/O mẫu E của Trung Quc s tham chiếu E14470ZC23350327 ngày30/9/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với hàng hóa đượcvận chuyển theo đường bộ, đường sông qua biên giới đất liền giữa Việt Nam vớicác nước thành viên FTA như Trung Quốc, Lào, Campchia, ngày xuất khẩu là ngàygiao hàng tại cửa khẩu xuất của nước xuất khẩu hoặc ngày phát hành chứng từ vậntải (nếu có).

Trường hợp không có căn cứ để xác định thông tin về ngày xuấtkhẩu như trên thì ngày hàng đến cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt Nam được coi làngày xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh