TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1090/TCHQ-GSQL
V/v: XK dầu nhớt phế thải

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần thương mại và XNK Long An
Địa chỉ: số 74, phường 2, thị xã Tân An, Tỉnh Long An

Trả lời công văn số 14 TM-XNK.2006 ngày 09/02/2006 của Công ty Cổ phần Thương mại - xuất nhập khẩu Long An về hướng dẫn thủ tục xuất khẩu dầu nhớt phế thải, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thì mặt hàng dầu nhớt phế thải không thuộc danh mục mặt hàng cấm xuất khẩu. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu để làm thủ tục hải quan theo đúng các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Hải quan Long An (để biết)
- Lưu: VT, GSQL (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu