BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1090/TCT-CS
V/v thuế TNCN với chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 28357/CT-TNCN ngày 05/1l/2012 của Cục Thuế thanh phố Hà Nội về việc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đốivới thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 100/2008/NĐ-CPqui định thu nhập miễn thuế TNCN với "Thu nhập từ chuyển nhượng bất độngsản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với connuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bànội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột vớinhau."

Tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 100/2008/NĐ-CPqui định thu nhập miễn thuế TNCN với " Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặnglà bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôivới con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ôngnội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruộtvới nhau ".

Tại Điều 3 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thunhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân quiđịnh: "...Đối với các trường hợp nhận thừa kế, quà tặng là hợp đồng gópvốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ không được miễn thuế thu nhập cá nhân theoquy định tại khoản 1 và khoản 4 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008của Chính phủ ".

Để phù hợp với nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật nhà ở, ngày 26/01/2011 Bộ Tài chinh ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BTC thay thế cụm từ hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ"bằng đoạn hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai".

Căn cứ vào các qui định trên, trương hợp chuyểnnhượng, nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở hình thành trong tương lai giữa vợ vớichồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹchồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ôngngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chỉ em ruột với nhau không được miễn thuếTNCN.

Từ ngày 01/7/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật thuế TNCN sẽ có hiệu lực thi hành. Thực hiện chỉ đạo của Bộ, Tổngcục Thuế đang phối hợp với các Vụ dự thảo thông tư hướng dẫn, vấn đề này sẽnghiên cứu để hướng dẫn rõ tại Thông tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Hà Nội đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT)
- Vụ CS, PC-KK;
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu: VT,TNCN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn