BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1090/TCT-PCCS
V/v Xử lý vi phạm về hoá đơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 217/CT-TTr ngày 1/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc xử lý vi phạm về hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Trường hợp sau khi bán hàng hoá, dịch vụ mặc dù không xuất hoá đơn nhưng doanh nghiệp bán vẫn kê khai, nộp thuế đối với khoản doanh thu bán hàng này thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 71/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

2/ Trường hợp sau khi bán hàng hoá, dịch vụ, doanh nghiệp bán không xuất hoá đơn và không kê khai, nộp thuế thì xử lý như sau:

- Nếu thời điểm lập hoá đơn cùng năm so với thời điểm bán hàng (chưa đến thời điểm doanh nghiệp phải quyết toán thuế) thì chỉ xácđịnh là hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn, chứng từ và bị xử phạt theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chínhphủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

Về việc này Tổng cục Thuế đã có công văn số 864/TCT-VPng ày 1/3/2007 về việc đính chính công văn số 630/TCT-PCCS ngày 6/2/2007 củaTổng cục Thuế về việc vướng mắc về xuất hoá đơn.

3/ Tại tiết d, điểm 3, mục VI, phần A Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực thuế quy định: "Trường hợp pháp luật về thuế quy địnhcho phép đối tượng nộp thuế điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế, quyết toán thuế, kê khai miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì thời điểm xác định cá nhân,tổ chức hoàn thành hành vi trốn thuế là thời điểm cá nhân, tổ chức đã hoàn thànhviệc kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế tờ khai thuế, quyết toán thuế, kê khai miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Trường hợp doanh nghiệp bán hàng trong tháng 10/2006 nhưng đến tháng 1/2007 mới lập hoá đơn và kê khai thuế, tuy nhiên chưa hết thờihạn được kê khai điều chỉnh quyết toán thuế, tờ khai điều chỉnh thuế năm thì xửlý như sau:

- Nếu trong thời hạn được kê khai điều chỉnh, bổsung quyết toán thuế mà doanh nghiệp khai điều chỉnh, bổ sung doanh thu bán hàngtrên vào niên độ 2006 thì không xác định là hành vi trốn thuế và bị xử phạt viphạm hành chính đối với hành vi bán hàng hoá, dịch vụ không lập hoá đơn theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 củaChính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

- Nếu quá thời hạn được kê khai điều chỉnh, bổ sung quyết toán thuế mà doanh nghiệp không khai điều chỉnh, bổ sung doanh thu bán hàng trên vào niên độ 2006 thì xác định là hành vi trốn thuế và bị xử phạt viphạm hành chính đối với hành vi trốn thuế theo quy định tại điểm 2, mục IV, phầnB Thông tư số 41/2004 TT-BTC nêu trên.

4/ Trường hợp bên bán hàng không lập hoá đơn và khôngkê khai, nộp thuế vào thời điểm bán hàng hoá, dịch vụ (do nguyên nhân bên muachưa trả tiền hoặc hai bên không nắm rõ quy định), nhưng sau đó doanh nghiệp bán mới lập hoá đơn giao cho bên mua thì bên mua không được khấu trừ thuế GTGTtại hoá đơn này và thuế GTGT của hoá đơn này được tính vào chi phí hợp lý của năm hiện hành lập hoá đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương