TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10902/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Japan Pack System Việt Nam
Địa chỉ: P.3, Campus 8 lầu 16, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0312513310

Trả lời văn thư số 07/JPS-CT của Công ty về chínhsách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căncứ Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Thờihạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 củatháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng đượcthực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyểnsang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểmtra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế đểthông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáotình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.”

Căncứ Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chínhvề cải cách, đơn giản các thủ tục hành chánh về thuế (có hiệu lực thi hành từngày 01/09/2014):

Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơntự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in,doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quanthuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sửdụng hóa đơn theo tháng.”

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT):

b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giátrị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trướcliền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sảnxuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Saukhi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứtheo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Ví dụ 21:

- Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từtháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý.Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch)để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

- Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinhdoanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuếGTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đốitượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theoquy định.

Trườnghợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốnchuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT banhành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất làcùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khaithuế GTGT theo tháng.

...”

Trườnghợp Công ty theo trình bày thành lập tháng 10/2013 khai thuế GTGT và lập báocáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, chưa có hành vi vi phạm không được sửdụng hóa đơn tự in, đặt in, không phải là doanh nghiệp thuộc rủi ro cao về thuếthì Công ty được khai thuế GTGT và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theoquý từ 01/10/2014. Trường hợp Công ty đã thực hiện khai thuế GTGT và lập báocáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2014 nếu muốn khai theo quý từ01/10/2014 thì Công ty có văn bản gửi cơ quan thuế đề nghị hủy tờ khai thuếGTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2014. Đến năm 2015, nếu tổngdoanh thu năm 2014 không quá 50 tỷ đồng thì Công ty tiếp tục được nộp tờ khaithuế GTGT theo quý và áp dụng ổn định đến hết ngày 31/12/2016; nếu tổng doanh thunăm 2014 trên 50 tỷ đồng thì Công ty khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm2016.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại cácvăn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT2;
- Lưu (TTHT, HC).
3970-305708/14-TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga