TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10902/CT-TTHT
V/v: Hoàn thuế bảo vệ môi trường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH TM SX bao bì nhựa Trường Thịnh Phú
Địa chỉ: 14A Tân Tạo, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Mã số thuế: 0303218333

Trả lời văn bản số 02/13TTP ngày 02/12/2013 củaCông ty về hoàn thuế bảo vệ môi trường (BVMT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày18/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn lại tiền thuế BVMT đối với túi nilông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa;

Trường hợp Công ty theo trình bày đã được cơquan thuế hoàn thuế BVMT thì căn cứ vào hồ sơ đề nghị hoàn (Văn bản cam kết vềviệc mua bao bì để đóng gói sản phẩm, Biên bản xác nhận của Công ty đã bán chongười mua...), số thuế BVMT đã hoàn, hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh giảmthuế BVMT đã lập để thực hiện hoàn trả tiền thuế BVMT cho bên mua, lập chứng từchi tiền theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT1;
- Lưu (TTHT, HC).
3521-322311/13 TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga