TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10903/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật AVNET (Việt Nam)
Đ/chỉ: Tòa nhà Tuổi trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận
Mã số thuế: 0311854928

Trả lời văn bản số 020214/AVNET-LV ngày 10/11/2014 củaCông ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Ngày 05/11/2014, Cục Thuế TP đã có công văn số 9407/CT-TTHT trả lời Công ty về thuế nhà thầu, nay Cục Thuế TP hướng dẫn rõthêm như sau:

Trường hợp Công ty theo trình bày và hồ sơ đính kèm kýhợp đồng với tổ chức nước ngoài mua bản quyền phần mềm và hàng hóa (phần cứngmáy tính) theo điều kiện giao hàng CIP (Incoterm 2010) tại trụ sở của Công ty(người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam) vàtách riêng được giá trị bản quyền phần mềm và giá trị hàng hóa thì thu nhập tổchức nước ngoài nhận được thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Trước khithanh toán cho tổ chức nước ngoài Công ty thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuếnhà thầu như sau:

1. Đối với giá trị bản quyền phần mềm:

Bản quyền phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT, Công ty chỉ khấu trừ thuế TNDN nhà thầu theo tỷ lệ 10% trên doanh thutính thuế TNDN.

2. Đối với giá trị hàng hóa:

- Thuế GTGT: nộp tại khâu nhập khẩu theo quy định.

- Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ (%)thuế TNDN (1%).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
3463-257164/2014-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga