BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1090TCT/NV2
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Công ty dịch vụ tổng hợp Sài Gòn

Trả lời công văn số 622/CV .DVSG ngày 28/11/2002 của Công ty dịch vụ tổng hợp Sài Gòn về việc kê khai thuế GTGT và sử dụng hoá đơn mua hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Từ ngày 1/1/2003, người lao động trong các doanh nghiệp nhận khoán theo phương thức tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh là đối tượng nộp thuế môn bài theo quy định tại Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính. Việc kê khai và nộp thuế GTGT của những cá nhân này thực hiện theo qui định tại Điểm 4, Mục I, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Căn cứ qui định tại Tiết c, Điểm 1.6, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/ 12/20002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính thì hoá đơn mua hàng được sử dụng trong trường hợp mua hàng hoá là nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến của người trực tiếp sản xuất. Vì vậy, không được sử dụng hoá đơn thu mua hàng khi thu mua đối với hàng thủ công mỹ nghệ.

Việc kê khai doanh thu và thuế GTGT đầu ra đối với doanh thu khoán cho lái xe Taxi: thuế GTGT đầu ra được xác định trên cơ sở toàn bộ số cước thu được căn cứ theo đồng hồ trên xe (không phải là số khoán do lái xe nộp). Cuối tháng, căn cứ số thực thu theo đồng hồ được thể hiện trên lệnh điều động xe của Công ty do lái xe kê để xác định doanh thu thực vận tải. Doanh thu này là căn cứ xác định thuế GTGT đầu ra đối với từng lái xe. Công ty phải lập bảng kê chi tiết đối với từng lái xe làm căn cứ xác định trong số thuế GTGT đầu ra trong tháng của Công ty./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An