BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1091/BBCVT-VT
V/v qui định và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ Điện thoại Internet.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Kínhgửi: Các doanh nghiệp viễn thông, Internet.

Ngày 27 tháng 6 năm 2003, Bộtrưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đã có quyết định số 476/QĐ-BBCVT về việc chophép triển khai dịch vụ điện thoại Internet (Internet Telephony) loại hìnhPC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế đồngthời cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễnthông (OSP) được triển khai cung cấp dịch vụ này cho công cộng kể từ ngày01/7/2003.

Dịch vụ điện thoại trên Internetlà một dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông, cho phép sử dụng Internet đểtruyền các cuộc liên lạc điện thoại. Dịch vụ điện thoại Internet cho phép ngườisử dụng dịch vụ viễn thông tăng thêm sự lựa chọn dịch vụ điện thoại giá rẻ đồngthời thúc đẩy phát triển ứng dụng Internet trong các hoạt động kinh tế xã hội.Dịch vụ điện thoại Internet cũng tăng thêm cơ hội và điều kiện phát triển kinhdoanh cho các doanh nghiệp Internet và góp phần chống kinh doanh trái phép dịchvụ này tại Việt Nam. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ điện thoại Internet nhìnchung chưa ổn định và chưa đảm bảo được yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng so vớidịch vụ từ dịch vụ điện thoại truyền thống sang dịch vụ điện thoại Internet thìngoài việc ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông và việc pháttriển mạng lưới viễn thông quốc gia, dịch vụ điện thoại Internet còn làm giảmchất lượng của dịch vụ điện thoại nói chung, nhất là đối với những dịch vụ đòihỏi chất lượng cao như fax, truyền số liệu trong băng thoại,... và do đó ảnhhưởng dến quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Bộ Bưu chính, Viễn thông xácđịnh việc triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại trên Internet cần được mở ratừng bước, đảm bảo có sự quản lý của Nhà nước nhằm phát huy ưu điểm của dịch vụmới đồng thời khắc phục những những nhược điểm của dịch vụ này.

Bộ Bưu chính, Viễn thông hướngdẫn để các doanh nghiệp triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại Internet theocác qui định sau:

1 - Loại hình dịch vụ: Dịch vụĐiện thoại Internet bao gồm 04 hình thức: PC-to-PC, PC-to-Phone, Phone-to-PC vàPhone-to-Phone, trong đó:

a) "PC" được hiểu là01 máy tính cá nhân có bao gồm thiết bị modem, loa và microphone hoặc các thiếtbị tương đương cho phép người sử dụng truy nhập vào Internet thông qua hệ thốngthiết bị của một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP), trướckhi tiến hành cuộc điện thoại Internet;

b) "Phone" được hiểulà một máy điện thoại thông thường trao đổi tín hiệu tương tự với mạng điệnthoại chuyển mạch công cộng (PSTN).

Bộ Bưu chính, Viễn thông xếphình thức điện thoại Internet loại hình "PC-to-PC" trong nước và quốctế (cả hai chiều đi và đến) và loại hình "PC-to-Phone" chiều đi quốctế vào danh mục dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng. Dịch vụ này cho phép ngườisử dụng dịch vụ Internet ở Việt Nam sau khi truy nhập vào Internet (PC) đượcgọi đến một người sử dụng Internet khác đang truy nhập vào Internet ở bất cứnơi nào trên thế giới (PC) hoặc gọi đến bất cứ máy điện thoại nào ở nước ngoài(Phone chiều đi quốc tế).

Bộ Bưu chính, Viễn thông chưacho phép cung cấp các hình thức khác của dịch vụ điện thoại trên Internet.

2 - Đối tượng doanh nghiệp:Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ điện thoại trên Internet nêu tại mục 1 trênđây cho công cộng bao gồm các doanh nghiệp đã được Tổng cục Bưu điện trước đâyhoặc Bộ Bưu chính, Viễn thông hiện nay cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụngInternet trong viễn thông (OSP). Doanh nghiệp OSP được phép cung cấp dịch vụđiện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hìnhPC-to-Phone chiều đi quốc tế cho công cộng theo đúng thời hạn và các qui địnhghi trong giấy phép OSP đã cấp cho doanh nghiệp và theo các qui định tại côngvăn này. Như vậy, việc triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại trên Internet nêutại mục 1 trên đây không cần giấy phép mới mà căn cứ trên giấy phép OSP đã đượccấp cho doanh nghiệp.

3 - Về kết nối: Doanh nghiệp OSPkhông được thiết lập cổng (gateway) kết nối mạng lưới thiết bị Internet củamình với mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN) nhằm mục đích chuyển tiếpcác cuộc điện thoại Internet đến các máy điện thoại thông thường. Như vậy,doanh nghiệp OSP không được phép chuyển tiếp các cuộc điện thoại trên Internetvào mạng điện thoại công cộng của các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam.Điều đó cũng có nghĩa là không có cuộc điện thoại Internet nào được phép kếtcuối vào mạng viễn thông công cộng của Việt Nam hay nói cách khác là tại ViệtNam, các cuộc điện thoại Internet chỉ được khởi phát và kết thúc trên các máyPC.

4- Về tài nguyên thông tin:Doanh nghiệp OSP phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật liên quanđến việc quản lý và sử dụng tài nguyên thông tin quốc gia đặc biệt là tần số vôtuyến điện, kho số viễn thông, tên miền, địa chỉ Internet.

5- Về việc cung cấp dịch vụ điệnthoại Internet: Doanh nghiịep OSP cần trang bị hệ thống máy chủ điện thoạiInternet đặt tại Việt Nam, trực tiếp cung cấp dịch vụ điện thoại Internet côngcộng thông qua hệ thống máy chủ do Doanh nghiệp OSP vận hành và khai thác. Nhưvậy, Bộ Bưu chính, Viễn thông không cho phép Doanh nghiệp làm đại lý dịch vụđiện thoại Internet cho doanh nghiệp nước ngoài và triển khai việc cung cấpdịch vụ điện thoại Internet thông qua hệ thống máy chủ Internet đặt tại nướcngoài.

Doanh nghiệp OSP có thể cung cấpdịch vụ điện thoại Internet cho người sử dụng thông qua hình thức trả trướchoặc trả sau. Trong trường hợp cung cấp dịch vụ thông qua hình thức bán thẻ trảtrước, thẻ phải được in ấn rõ ràng theo các qui định hiện hành. Thẻ trảtrước phải ghi rõ mệnh giá thẻ, qui định cước cuộc gọi, thương hiệu của doanhnghiệp cung cấp dịch vụ, cách sử dụng... Bộ Bưu chính Viễn thông nghiêm cấmviệc phát hành, buôn bán các thẻ trả trước không rõ ràng, làm đại lý phát hànhthẻ cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Doanh nghiệp nước ngoài cung cấpdịch vụ điện thoại Internet trên lãnh thổ Việt Nam mà chưa được phép của Nhànước Việt Nam là vi phạm các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam và luậtpháp quốc tế. Mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động hỗ trợ việc cung cấp dịch vụđiện thoại Internet của các doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, kểcả việc buôn bán, phát hành thẻ không hợp pháp là vi phạm các qui định hiệnhành của luật pháp Việt Nam.

6- Về chất lượng dịch vụ: Doanhnghiệp OSP phải có biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho người sửdụng và tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng dịch vụ do mình cung cấp.

7- Về giá cước: Bộ Bưu chínhViễn thông không qui định giá cước đối với dịch vụ điện thoại Internet loạihình PC-to-PC trong nước và quốc tế và cho phép doanh nghiệp tự qui định trêncơ sở các điều kiện của thị trường. Đối với giá cước dịch vụ điện thoạiInternet loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế, trước mắt, Bộ Bưu chính, Viễnthông sẽ thực hiện quản lý giá sàn mức cước thu khách hàng. Doanh nghiệp OSPphải tuân thủ các qui định về giá của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

8- Về an toàn mạng lưới và anninh thông tin: Bộ Bưu chính, Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp OSP thực hiệncác biện pháp đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin theo qui định hiệnhành và phối phợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai cácbiện pháp đảm bảo an ninh thông tin theo quy định tại Thông tư liên tịch giữaBộ Công an và Tổng cục Bưu điện số 01/2001/TTLT-BCA-TCBĐ ngày 07/06/2001 hướngdẫn đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin.

Các doanh nghiệp OSP chỉ đượcphép chính thức cung cấp dịch vụ cho công cộng sau khi có văn bản kế luận củaĐoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế việc triển khai giấy phép đã được cấptrong đó có việc đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin theo qui địnhThông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thihành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụngdịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụngInternet trong bưu chính, viễn thông.

9- Về thanh kiểm tra và giảiquyết khiếu nại: Doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ các qui định hiện hành vềgiải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ, chịu sự thanh tra, kiểm tra củacác cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình cung cấp dịch vụ chocông cộng.

10- Về chế độ báo cáo thông tin:Bộ Bưu chính, Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo tình hình chuẩn bị,kế hoạch triển khai và tình hình triển khai cung cấp dịch vụ điện thoạiInternet như sau:

- Trước khi cung cấp dịch vụ chocông cộng: Báo cáo cấu hình trang thiết bị máy chủ điện thoại Internet, mạnglưới, hệ thống thiết bị Internet, việc kết nối với mạng Internet; các thỏathuận dịch vụ đã ký với các doanh nghiệp nước ngoài; dự kiến số lượng thẻ trảtrước phát hành, mệnh giá thẻ, mức cước thu khách hành; kế hoạch cung cấp dịchvụ cho công cộng. Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra thực tế và thông báo chophép doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ cho công cộng.

- Trong quá trình cung cấp dịchvụ cho công cộng: Doanh nghiệp OSP phải định kỳ hành tháng báo cáo Bộ Bưuchính, Viễn thông thống kê lưu lượng dịch vụ điện thoại Internet loại hìnhPC-to-PC trong nước và quốc tế, lưu lượng điện thoại Internet loại hìnhPc-oPhone đi quốc tế (theo từng nước), số lượng thẻ trả trước đã phát hành,tình hình thay đổi của mạng lưới, hệ thống thiết bị Internet, các thỏa thuận kýkết với các đối tác nước ngoài, các khiếu nại và giải quyết khiếu nại của kháchhành, chất lượng dịch vụ cung cấp cho công cộng, tình hình thanh toán với cácđối tác nước ngoài, tình hình thu cước phí của người sử dụng.

Văn bản báo cáo cần được gửi vềBộ Bưu chính, Viễn thông (Vụ Viễn thông) trước ngày 10 hàng tháng báo cáo sốliệu của tháng trước.

Bộ Bưu chính, Viễn thông yêu cầucác doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành các qui định nêu tại công văn này. Mọivi phạm sẽ được xử lý theo qui định của pháp luật. Trong quá trình triển khaicung cấp dịch vụ, doanh nghiệp có thể trực tiếp liên hệ với Bộ Bưu chính, Viễnthông (Vụ Viễn thông và Vụ Kế hoạch Tài chính) để được hướng dẫn. Nếu có vướngmắc, doanh nghiệp cần kiến nghị với Bộ Bưu chính, Viễn thông để sửa đổi, giảiquyết.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c),
- Tổng cục an ninh – Bộ Công an,
- Các đơn vị thuộc Bộ BCVT,
- Lưu VT, Vụ VT.

TL/BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VIỄN THÔNG
Phạm Hồng Hải