BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1091/TM-XNK
V/v thời hạn nộp hồ sơ xét thưởng kim ngạch xuất khẩu năm 2002

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ

Tại công văn số 5082 TC/TCDN ngày 15/05/2003, Bộ Tài chính lưu ý các doanh nghiệp thời hạn tiếp nhận hồ sơ xét thưởng kim ngạch xuất khẩu năm 202 đối với 13 mặt hàng, nhóm mặt hàng được xét thưởng theo Quyết định số 63/2003/QĐ-BTC ngày 21/05/2002 của Bộ Tài chính. Theo đó, thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ xét thưởng chỉ đến 31/5/2003.

Bộ Thương mại đề nghị các doanh nghiệp còn chưa hoàn tất Hồ sơ đề nghị xét thưởng theo Quyết định số 63/2002/QĐ-BTC ngày 21/5/2002 nêu trên, cần khẩn trương gửi Hồ sơ xét thưởng đến các cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 31/05/2003 để được xem xét.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Chi