VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1091/VPCP-KTTH
V/v thuế đối với hàng tiêu hủy

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 1687/BTC-TCHQ ngày 04 tháng 02 năm 2010 về việc thuế đối với hàngtiêu hủy, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầuBộ Tài chính tham khảo ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tàinguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và cơ quan liên quan đểthống nhất biện pháp xử lý trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng