VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10912/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị của Hội Xuất bản Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Hội Xuất bản ViệtNam (văn bản số 19- 2013/CV-HXBVN ngày 01 tháng 10 năm 2013); ý kiến của các Bộ:Thông tin và Truyền thông (văn bản số 3683/BTTTT-CXB ngày 13 tháng 12 năm2013), Tài chính (văn bản số 15755/BTC-HCSN ngày 15 tháng 11 năm 2013), Nội vụ(văn bản số 4060/BNV-TCPCP ngày 08 tháng 11 năm 2013), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đamcó ý kiến như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quancó liên quan rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất cụ thể hướng xử lý đối vớicác nhà xuất bản đã được thành lập trước đây theo đúng quy định của Luật xuấtbản.

- Khẩn trương hoàn thiện dự thảoQuyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ xuất bản ViệtNam, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Về chính sách của Nhà nước đốivới hoạt động xuất bản, cần quy định trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản theo đúng quyđịnh của pháp luật.

2. Về đề nghị công nhận Hội Xuấtbản Việt Nam là hội có tính chất đặc thù và đề nghị hỗ trợ bộ máy kinh phí choHội, thống nhất với ý kiến của các Bộ: Tài chính, Nội vụ, thực hiện theo cácquy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Hội Xuất bản Việt Nam;;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). BH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định