BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10915/BTC-CST
V/v Phí trông giữ xe

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 4895/UBND-KTngày 08/7/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và công văn số 2769/STC-BGngày 10/6/2013 của Sở Tài chính thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn thu phítrông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về xác định mức thu phí trônggiữ xe đạp, xe máy, ô tô

- Tại Điều 12 và Điều 18 Pháp lệnhphí và lệ phí quy định:

"Việc xác định mức thu phí căncứ vào các nguyên tắc sau đây:

1- Mức thu phí đối với các dịch vụdo Nhà nước đầu tư phải bảo đảm thu hồi vốn trong thời gian hợp lý, có tính đếnnhững chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ;

2- Mức thu phí đối với các dịch vụdo tổ chức, cá nhân đầu tư vốn phải bảo đảm thu hồi vốn trong thời gian hợp lý,phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp".

"Phí thu được từ các dịch vụkhông do Nhà nước đầu tư hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổchức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán là khoản thu không thuộc ngânsách nhà nước. Tổ chức, cá nhân thu phí có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí thuđược thu quy định của pháp luật".

- Tại Điều 8 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định:

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

"Điều 8. Nguyên tắc xácđịnh mức thu phí, quy định như sau:

Nguyên tắc chung là mức thu phíphải bảo đảm thu hồi vốn trong thời gian hợp lý, phù hợp với khả năng đóng gópcủa người nộp".

Theo các quy định trên thì tổ chức,cá nhân thu phí từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư thực hiện theo nguyêntắc hạch toán; việc xây dựng mức thu phí phải đảm bảo bù đắp được chi phí vàphù hợp với khả năng đóng góp của người nộp.

Đối với Thành phố Hà Nội, ngày07/01/2010, Bộ Tài chính đã có công văn số 270/BTC-CST về phí trông giữ xe vớinội dung: Thống nhất với đề xuất của Thành phố về việc tăng mức phí trông giữxe nhằm hạn chế ùn tắc giao thông.

Như vậy, Thành phố Hà Nội được tựquyết định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô vượt mức trần quy địnhtại Thông tư 97/2006/TT-BTC nhưng phải đảm bảo thu hồi vốn trong thời gian hợplý và phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp theo quy định tại Điều 8 Nghịđịnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh phí và lệ phí.

2. Về đề nghị chuyển phí trông giữxe đạp, xe máy, ôtô sang giá dịch vụ

Theo Danh mục chi tiết phí, lệ phíban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 sửa đổi, bổ sungNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh phí và lệ phí thì có tên phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô(điểm 4 mục VI Phần A).

Tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 06/3/2002 của Chính phủ quy định: "Phí, lệ phí có têntrong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này có văn bảnhướng dẫn thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫnmới".

Căn cứ quy định trên, phí trông giữxe đạp, xe máy, ô tô đã được hướng dẫn tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hộiđồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do đó đề nghị địaphương tiếp tục thực hiện thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại các tòanhà chung cư, trung tâm thương mại, các điểm trông giữ phương tiện được đầu tưbằng nguồn vốn ngoài ngân sách cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới (không thutheo giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô).

Theo chương trình xây dựng phápluật của Quốc hội khóa XIII, Luật phí, lệ phí sẽ được trình Quốc hội vào năm 2015.Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của Ủy ban nhân dân và Sở Tài chính thành phố HàNội về đề xuất chuyển phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô đầu tư từ các nguồnkhác ngoài ngân sách nhà nước sang giá dịch vụ để trình các cấp có thẩm quyềnkhi xây dựng Luật phí, lệ phí.

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành mới nhất 2022

Bộ Tài chính trả lời Ủy ban nhândân và Sở Tài chính thành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Vụ: NSNN, PC, ĐT;
- Cục Quản lý giá;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn