BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10916/BTC-TCHQ
V/v thành lập kho ngoại quan xăng dầu tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Bộ Công Thương

Phúc đáp công văn số 7365/BCT-KH ngày 21/7/2015 của Bộ CôngThương về việc tham gia ý kiến việc Tổng công ty Dầu Việt Nam xin phép đầu tư dựán kho ngoại quan xăng dầu 120.000 m3 tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thi, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, khoản 1 Điều 82 Nghị định s 08/2015/NĐ-CPngày 21/1/2015 của Chính Phủ, về cơ bản Bộ Tàichính đồng ý với chủ trương của Bộ Công Thương về việc báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định đề xuất của Tổng công ty Dầu Việt Nam đề nghị bổ sung Dựán kho ngoại quan xăng dầu 120.000 m3tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới,huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Phụ lục 2 Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày31/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ngoài ra, căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đếnnăm 2020, định hướng đến năm 2030 thì công năng phân loại của Bến Mũi Đất Đỏ (CảngPhú Quốc) để đón khách du lịch quốc tế. Do vậy, đề nghị Bộ Công Thương yêu cầuTổng công ty Dầu Việt Nam phân tích, đánh giá bổ sung tại báo cáo khả thi tác độngvề vị trí thành lập kho ngoại quan xăng dầu đối với hoạt động du lịch tại địaphương.

Bộ Tài chính có ý kiến như trên để Bộ Công Thương được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND tỉnh Kiên Giang (để biết);
-
BT Đinh Tiến Dũng (để b/c);
-
Tổng cục Hải quan (để t/h);
-
Lưu: VT, TCHQ (12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn