BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------
V/v: Lập hồ sơ dự thi nâng ngạch CVC, CVCC năm 2014.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014
Kính gửi:
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tình, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 24/3/2014 Bộ Nội vụ đã có Công văn số 956/BNV-CCVC về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sao gửi và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện như sau:
1. Phổ biến nội dung Công văn này tới từng công chức để đăng ký dự thi nếu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn. Đối tượng công chức đăng ký tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014 là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Lập danh sách theo mẫu đính kèm đối với những công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014 và có công văn cử công chức dự thi cùng toàn bộ hồ sơ của công chức và gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 15 tháng 5 năm 2014, đồng thời gửi bản mềm danh sách trích ngang theo địa chỉ [email protected].
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (5).
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh