BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1092/TCHQ-GSQL
V/v thay bao bì đối với hàng tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Kim Nhật Tân
(Địa chỉ: số 34/7 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 27/CV-KNTngày 19/02/2009 của Công ty TNHH Kim Nhật Tân về việc nêu tại trích yếu,Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Qua nghiên cứu nội dung intrên vỏ bao bì mới, hợp đồng mua bán, phương thức thanh toán (Công ty gửi kèmcông văn số 27/CV-KNT ) thì nội dung in trên vỏ bao bì mới để sử dụng thay thếbao bì cũ đang chứa phân UREA có liên quan và thể hiện của Tổ chức Lương thựcThực phẩm (FAO) thuộc Khối Liên hiệp quốc (UN) là Tổ chức cung cấp phân UREAcho Dự án (người nhận) và không nhằm mục đích thương mại (NOT FOR SALE).

Để tạo điều kiện cho Công tyTNHH Kim Nhật Tân thực hiện tái xuất 200 tấn UREA, Tổng cục Hải quan đồng ý đểCông ty được thực hiện việc thay bao bì đang chứa phân UREA bằng bao bì mới cóin sẵn các nội dung liên quan để Tổ chức Lương thực Thực phẩm (FAO) thuộc KhốiLiên hiệp quốc (UN). Vỏ bao bì mới có đặc điểm như sau: mặt 1 in 04 màu gồm cácmàu xanh dương, đỏ, vàng, đen; mặt 2 in màu xanh dương.

2) Chi cục Hải quan cửa khẩucảng Hải Phòng (nơi Công ty làm thủ tục tái xuất) có trách nhiệm giám sát toànbộ quá trình Công ty thực hiện việc thay đổi bao bì nêu trên và làm thủ tục táixuất lô hàng theo đúng quy định hiện hành.

Đề nghị Công ty liên hệ trựctiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng (nơi Công ty làm thủ tục táixuất) để được hướng dẫn giải quyết thủ tục cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời đểCông ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh