TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10923/CT-TTHT
V/v khai thuế Chi nhánhhạch toán phụ thuộc.

Tp Hồ Chí Minh, ngày17 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn
Địa chỉ: 35 Lê Quý Đôn, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301462583

Trả lời văn bản số 455/TOC/2015 ngày 21/10/2015 của Công ty về kê khai thuế Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1c, Điều 11 Thông tư s 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướngdẫn về thi hành Luật quản lý thuế quy định khai thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc np hồ sơ khai thuế giá trgiatăngchoquan thuế quảntrctiếpcủađơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh Đắk Lắk không trực tiếp bán hàng, không có phát sinh doanh thu thì Công ty thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính theo hướng dẫn trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế s
4;
- Lưu VT-TTHT.
-
2765-7229424
(Nam-GTGT-TPSG)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga