BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1093/LĐTBXH-TL
V/v: Đăng ký xếp công ty hạng I

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006


Kính Gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 609/UBND-PPLT ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ghi tại trích yếu; Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3838 BTC/TCNH ngày 24/3/2006, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư Liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước và báo cáo quyết toán tài chính năm 2003, 2004 và ước thực hiện năm 2005 của Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhất trí đăng ký xếp hạng I đối với Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý công ty thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xếp hạng công ty.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.


Nơi nhận:

- Như trên
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TL

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng