BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1093/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Trả lời công văn số 381/HQHP-PNV ngày 20/01/2008 của Cục Hảiquan Tp Hải Phòng báo cáo một số vướng mắc về C/O, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo hình thứccũ: Tổng cục đã hướng dẫn tại công văn số 431/TCHQ-GSQL ngày 22/01/2009.

2. Về thủ tục từ chối C/O không hợp lệ: công chức hải quanđánh dấu vào ô số 4 trên C/O, ghi lý do từ chối (bằng tiếng Anh), ký và đóngdấu công chức, và hướng dẫn doanh nghiệp gửi trả lại cơ quan cấp C/O.

Tổng cục thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh