BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1093/TCHQ-TXNK
V/v: khai bổ sung thuế xăng dầu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan TP Cần Thơ.

Trả lời công văn số 2142/HQCT-NY ngày 10/12/2014 củaCục Hải quan TP Cần Thơ về vướng mắc khai bổ sung thuế hàng xăng dầu nhập khẩu,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5Thông tư 139/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợpchưa có giá chính thức khi đăng ký tờ khai hải quan, thương nhân thực hiện nộpthuế theo quy định tại khoản 8 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Theo khoản 8 Điều 20 nêutrên và khoản 1 Điều 131 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính thìtrường hợpnộp bổ sung tiền thuế chênh lệch giữa giá chính thức và giá tạm tính ngay tạithời điểm chốt giá chính thức (ngày phát hành hóa đơn chính thức) thì không bịtính chậm nộp (không phụ thuộc vào ngày nộp hóa đơn thương mại bản chính thức).Trường hợp nộp bổ sung tiền thuế chênh lệchsau thời điểm chốt giá chính thức thì bị tính chậm nộp kể từ ngày chốt giáchính thức đến ngày nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP CầnThơ được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang