BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: Khấu hao TSCĐ trong giai đoạn chuyển đổi công năng của KCN Biên Hòa 1.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
Công ty cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn Gia súc - PROCONCO.
(Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 12011/KT-PRO ngày 06/01/2012 của Công ty Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn Gia súc - PROCONCO về khấu hao TSCĐ trong giai đoạn chuyển đổi công năng của Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định hoặc hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; các khoản chi không liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế là các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Tại tiết b điểm 2.2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Chi phí khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau không tính vào chi phí hợp lý:
b) Chi phí khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính)”.
Về vấn đề Công ty Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn Gia súc vướng mắc, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 6478/CT-TTHT ngày 28/12/2011 trả lời Công ty theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC-BTC;
- Lưu: VT, PC, CS(2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường