BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1093/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư không chịu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời Công văn số 596/CT-KK &KTT ngày 29/01/2015 của CụcThuế tỉnh Hà Nam về việc hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư không chịu thuế GTGT,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;

- Căn cứ quy định tại Khoản 7, Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửađổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Nghị định về thuế;

- Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 14 và Khoản 2, Điều 18Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhLuật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

- Căn cứ hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 9, Điều 1 Điều 18 Thôngtư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trịgia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của cácLuật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tàichính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên: Trường hợp Côngty CP GREENFEED Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam được Ban Quản lý các KCN tỉnh HàNam cấp GCN đầu tư số 06212000183 ngày 23/6/2014, thực hiện dự án đầu tư: Nhàmáy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy hải sản Hà Nam, Công ty đã kêkhai thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ cho dự án từtháng 7/2014 đến 12/2014. Trường hợp Công ty có đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vàocho kỳ hoàn thuế từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014 (tại tờ khai thuế kỳ kêkhai tháng 12/2014) nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT thìCục Thuế tỉnh Hà Nam xem xét giải quyết hoàn thuế cho Công ty theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, Vụ PC;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí