BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1093 TCT/NV5
V/v tỷ giá thanh toán

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Cự Hùng
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 13/CH-2003 ngày 28/2/2003 của Công ty TNHH Cự Hùng về hướng dẫn tỷ giá tính giá thuế đối với loại hình nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì:

- Tỷ giá xuất bán hàng hoá hạch toán doanh số bán hàng để tính thuế GTGT đối với người xuất khẩu, nhập khẩu là tỷ giá mua, bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh hoạt động mua bán hàng hoá theo quy định tại Thông ư số 122/2000/TT-BTC .

- Tỷ giá tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá là tỷ giá tại thời điểm mở Tờ khai theo quy định tại Thông ư số 122/2000/TT-BTC .

Trường hợp của Công ty do nguyên nhân khách quan, địa điểm phát sinh hoạt động mua bán hàng hoá (phát hành hoá đơn) khác xa với thời điểm làm thủ tục mở Tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu dẫn đến tỷ giá tại hai thời điểm có khác nhau. Tuy nhiên, việc phát sinh chênh lệch tỷ giá thời điểm phát hành hoá đơn GTGT và thời điểm mở tờ khai Hải quan không ảnh hưởng đến hạch toán doanh số bán, mua hàng hoá cũng như nộp thuế GTGT và thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Đề nghị Cục Hải quan cho phép Công ty được làm thủ tục mở Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Thông ư số 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Cự Hùng biết và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến